RFID มีความถี่อะไรบ้าง

RFID มีความถี่อะไรบ้าง

RFID มีช่วงความถี่ทั้งหมด 4 ช่วงความถี่ต่อไปนี้

Low Frequency หรือที่นิยมเรียกกันว่า LF เป็นความถี่ในช่วง 125 KHz
High Frequency หรือที่นิยมเรียกกันว่า HF เป็นความถี่ในช่วง 13.56 MHz
Ultra High Frequency หรือที่นิยมเรียกกันว่า UHF เป็นความถี่ในช่วง UHF 902–928MHz
Active อยู่ในช่วงความถี่ 2.45GHz

ประเภทของ RFID มีดังนี้

LF 125 KHz เป็นความถี่ที่มีการใช้งานทั่วไปในระบบของ RFID มีระยะในการรับส่งข้อมูลใกล้ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างช้า ใช้มากในระบบ Access Control เช่นระบบควบคุมการเปิดปิดประตู หรือระบบคีย์คาร์ด, ระบบลงเวลาทำงาน, บัตรสมาชิก และใช้งานทางด้านปศุสัตว์ ระยะในการอ่าน 10 CM
HF 13.56 MHz ใช้มากในงานทางด้านไอที และงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่นใช้งานในบัตรสมาร์ทคาร์ดแบบไร้หน้าสัมผัส (Contactless Smart Card) ซึ่งนิยมนำไปใช้เป็นบัตรเงินสด, บัตรเครดิต และบัตรโดยสารรถไฟฟ้า และมีการใช้งานเป็นแท็กตามมาตรฐาน NFC สำหรับโทรศัพท์มือถือ และใช้งานเป็นป้ายสินค้า ระยะในการอ่าน 10 CM
UHF 902-928 MHz สามารถใช้งานได้ในระยะที่ไกลกว่าช่วงความถี่อื่น นิยมใช้งานเป็นป้ายสินค้าตามมาตรฐาน EPC ซึ่งถูกกำหนดมาให้ใช้งานแทนระบบบาร์โค้ด ดังนั้นจึงมีการใช้งานกันมากในงานทางด้านคลังสินค้า การผลิต และการจัดจำหน่าย ระยะในการอ่าน 1-10M
2.45GHz (Active) สามารถใช้งานได้ในระยะที่ไกลที่สุด นิยมใช้กับรถยนต์ เช่นแทนการเรียกเก็บเงินการขึ้นทางด่วน ระยะในการอ่าน 1-100M

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *