ระบบ E-Seal เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับตู้สินค้า

การขนส่งสินค้าในปัจจุบันนั้น Supplier มีการตรวจสอบสินค้าว่าที่จัดส่งนั้นมีความปลอดภัยสำหรับการขนส่งหรือไม่ จะไม่ถูกเปิดระหว่างทาง ไม่มีการสูญหายหรือสับเปลี่ยน Supplier จึงได้นำระบบ E-Seal เข้ามาใช้ในการขนส่ง E-Seal ย่อมาจาก Electronic Seal คือ เทคโนโลยีการใช้ระบบปิดตู้สินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยในการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย โดยการนำ E-Seal ไปล็อคไว้ที่ประตูตู้สินค้าเพื่อปกป้องการขนถ่ายตู้สินค้า ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งของที่บรรจุภายในตู้ขนส่ง สามารถจรวจสอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายทาง และยังสามารถเช็คสถานะของการขนส่งตู้สินค้าได้ว่าอยู่ที่ใด และหากมีการเปิดตู้ก่อนถึงจุดหมายปลายทาง E-Seal ก็จะส่งสัญญาณวิทยุแจ้งเตือนไปยังระบบติดตามตู้สินค้าได้ทันทีอย่างรวดเร็ว ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่าระบบนี้ว่า ระบบ Transportation Security System (TSS)

ระบบ TSS ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

  1. สลักสำหรับล็อกตู้สินค้าโดยมี RFID Tag หรือ e-Seal
  2. เครื่องอ่าน (Reader)
  3. เสาสัญญาณ (Signpost)

หลักการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยี RFID โดยการปิดผนึกตู้สินค้าด้วย Active Tag หรือ E-Seal เมื่อตู้สินค้าถูกส่งผ่านไปตามที่ต่างๆ เช่น ประตูท่า หรือบนเรือขนส่ง ในแต่ละที่จะมี signpost ที่คอยส่งสัญญาณบอกถึงค่ารหัสเฉพาะของ signpost นั้นๆรวมถึงการส่งสัญญาณเพื่อ update ค่าต่างๆของ RFID tag เมื่อต้องการ monitor สภาพปัจจุบันของตู้ tag จะส่งสัญญาณทั้ง รหัสของตัวเอง รหัสของ singpost ที่อยู่ในบริเวณ และ สถานภาพปัจจุบันของตู้ ไปให้ตัวอ่าน (reader) ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์กลางผ่านระบบดาวเทียม การติดต่อระหว่าง signpost กับ RFID Tag โดยจะใช้คลื่นความถี่ต่ำ (LF) ย่าน 132 KHz ระยะไม่เกิน 4 เมตร ซึ่งสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเร็ว ในขณะที่การติดต่อระหว่าง RFID Tag กับตัวreader จะใช้ในย่านความถี่สูงกว่า (UHF) ย่าน 433 MHz ซึ่งมีรัศมีทำงานกว้างกว่า ในระยะประมาณ 100 เมตร รวมถึงมีความสามารถในการรองรับจำนวน RFID Tag ที่ส่งข้อมูลมาพร้อมๆกันได้มากกว่าแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนมาก ซึ่งการทำงานของระบบดังกล่าวทำให้ผู้ที่อยู่ส่วนกลางสามารถตรวจสอบความปลอดภัย รวมถึง ทำการติดตามความเคลื่อนไหวได้แบบ Real time กำหนดการขนถ่ายสินค้าเข้า-ออก หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทางได้ตลอดเวลา

ที่มา : http://www.avantetech.com/products/shipping/

ประโยชน์จากการใช้ระบบ

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่ง ซึ่งรวมถึง การลดระยะเวลาที่ใช้ และการลดการสูญหายหรือสับเปลี่ยน
  • ลดค่าใช้จ่ายทางด้านระบบศุลกากร/ตรวจสอบ
  • ลดค่าใช้จ่ายด้าน Overhead ต่างๆ เช่น ค่าล่วงเวลาพนักงาน เป็นต้น
  • ลดค่าประกัน

ที่มา : http://www.rfid.or.th/2012/th/technology/component.asp

Related Posts

Leave a comment

INBOX
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.